Τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. Λιμενικού Ταμείου Δήμου Ξηρομέρου, την Παρασκευή 17 Μαΐου


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Τακτική Δια Ζώσης Δημόσια Συνεδρίαση την δεκάτη εβδόμη (17η) του μηνός Μαΐου, του έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού) σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 και σε συνδυασμό τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2024.
2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 12/2024 (ΑΔΑ: ΨΝΛΘ465ΙΒΜ-0ΜΣ) ΠΕΡΙ «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ WINBANK ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε».
3. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ «ΚΑΫΜΕΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑΣ» ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΣΤΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΕΚΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος συμμετοχής στη συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τακτικά Μέλη
1. Κουνάδης Σπυρίδων
2. Τριποτσέρης Κωνσταντίνος
3. Χουλιαρά Αρσινόη
4. Κράββαρης Σπυρίδων
5. Βουκελάτου Ιωάννα
6. Σκανδάλου Κυριακή

Αναπληρωματικά Μέλη
1. Βραχνού Σταυρούλα
2. Σούλας Βασίλειος
3. Τσίγκρου Αναστασία
4. Μπούρης Γεράσιμος
5. Αναπληρωτής του Εκάστοτε Λιμενάρχη