Συνεδριάζει Δημοτικό Συμβούλιο ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ με την διαδικασία «ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου με την διαδικασία «ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ».

            Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και συμπληρώθηκαν με αυτές των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και της αρίθ.40/20930/31-03-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών,  σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στις 28 Απριλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ. 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.-Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΒΑΡΚΟΥ ΠΡΟΣ ΜΕΓΑ ΚΑΜΠΟ Τ.Κ. ΑΕΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ».  (Εισηγητής Πάντας Νικόλαος)………..

Διαβάστε περισσότερα »

Άρθρο από:ΞηρόμεροNews